Menu


  Wydarzenia


  Historia


  Zarząd OSP


  Członkowie


  Statut


  Wyposażenie


  Osiągnięcia


  O Nas w prasie


 materiały  szkoleniowe


  Linki do stron


[Rozmiar: 13894 bajtów]


[Rozmiar: 13894 bajtów]

  Urząd Gminy Gryfice[Rozmiar: 13894 bajtów]

  Nadleśnictwo Gryfice[Rozmiar: 13894 bajtów]

  Państwowa Straż Pożarna[Rozmiar: 13894 bajtów]

  Policja
[Rozmiar: 983 bajtów]  [Rozmiar: 1186 bajtów]

[Rozmiar: 728 bajtów]

Historia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeszewie

Ochotnicza Straż Pożarna w Świeszewie została założona w maju 1945r.

Założycielami byli:

  1. MARCIN KUJAWA,
  2. WACŁAW GRZĄDZIELA,
  3. ADAM BŁASZCZYK,
  4. ROMAN BODYCH,
  5. STEFAN BALCEROWICZ.

Główne wydarzenia OSP w Świeszewie:

  • Listopad 1975 r. społeczeństwo wsi ŚWIESZEWO Za Zasługi ufundowało Sztandar.
  • W maju 1995 r. OSP w Świeszewie została uhonorowana przez Zarząd Główny Związków Ochotniczych Straży Pożarnych Złotym Medalem "Za zasługi dla Pożarnictwa".

Krótki rys historyczny jednostki i jej zasługi.

Naszą wędrówkę historyczną spróbujemy rozpocząć od genezy miejscowej jednostki OSP, a więc od maja 1945 roku.

Milkną działa, znika koszmar wojny, dokonują się doniosłe zmiany polityczne i administracyjne w naszym kraju, choć nie zawsze sprawiedliwe i także, jakie sobie wymarzyliśmy przez ciężki sześcioletni okres niewoli, okupiony ogromną daniną śmierci i krwi.

Na politycznej mapie Polski zarysowały się nowe granice państwowe. Tracimy tereny Podola wraz ze Lwowem, Polesia z Pielskiem oraz tzw. "Wileńszczyzną" z Wilnem i Grodnem. Zyskujemy natomiast tzw. "Ziemie Odzyskane" w obręb których wchodzą: dolny Śląsk z Wrocławiem, część Śląska Górnego i ziem Wielkopolski, Pomorze Szczecińskie oraz Ziemia Warmińska z Olsztynem.

Wspomniane zmiany terytorialne zrodziły nasilone ruchy emigracyjne i migracyjne ludności polskiej. Dotyczą one szczególnie zasiedlania "Ziem Odzyskanych", a więc terenów na których dziś mieszkamy i gdzie znajduje się obecna miejscowość Świeszewo, niegdyś niemieckie "Schwesor" i polskie "Smerczewo".

Pierwsi Polscy osadnicy zaczęli napływać do wsi już w maju 1945 roku, a więc wkrótce po wyzwoleniu, gdy jeszcze mieszkały tu rodziny niemieckie. Początkowe ruchy osiedleńcze objęły przeważnie biedne rodziny z północnej Wielkopolski, Podlasia i Małopolski, a których członkowie często emigrowali w czasach przedwojennych do Niemiec i Francji w poszukiwaniu pracy lub w okresie okupacji wywiezieni zostali do Reichu na przymusowe roboty.

W niespełna rok później nastąpił dalszy ruch osiedleńczy, który trwał jeszcze i w roku 1947. Na wolnych gospodarstwach rolnych osiedlano repatriantów przybyłych z zachodniej Białorusi, Podola, i Litwy "Kresowej".

Według rejestru z ksiąg meldunkowych do naszej miejscowości napłynęła ludność z 20 ówczas powiatów i 49 miejscowości. Ścieranie się odmiennych przejawów życia prowadziło początkowo do podziału społeczności na antagonistyczne ugrupowania regionalne. Z czasem konieczność współżycia społecznego zacierała te różnice a zachodzące procesy socjologiczne, np. mieszane małżeństwa, konieczność współżycia sąsiedzkiego i działalność w powstających i tworzonych organizacjach lokalnych integrowały to mieszane społeczeństwo.

Jedną z pierwszych i nielicznych jeszcze w 1945 roku w powiecie gryfickim organizacji lokalnych jest Świeszewska jednostka stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej - Ochotnicza Straż Pożarna. Zawiązania jej dokonują już w maju mieszkańcy ówczesnego Smerczewa w osobach Wacław GRZĄDZIELA, Adam BŁASZCZYK, Stefan Balcerowicz, Marcin KUJAWA, Roman BODYCH.

Powstaje pierwsza drużyna pożarnicza, którą tworzą : Antoni MICHAŁOWSKI, Tadeusz POL, Roman MODRZEJEWSKI, Józef KONDRATOWICZ, Czesław TARASZKIEWICZ, Józef MODRZEJEWSKI, Jan KALINOWSKI, Bronisław GRABOWSKI (na zdj.).
[Rozmiar: 7611 bajtów]
Jej pierwszym Naczelnikiem mianowany zostaje Wacław Grządziela. Skarbnikiem wybrano Marcina Kujawę, który jednocześnie pełnił funkcję SYGNALISTY. W wypadku pożaru czy zbiórki jadąc na rowerze sygnałem trąbki powiadamiał strażaków. Do alarmowania używano też syreny ręcznej.

Wóz konny - przeznaczenia pożarniczego - zaopatrzony w niezbędny sprzęt gaśniczy (sikawka ręczna, hełmy, pasy z toporkami i prądownica) trwał w gotowości w miejscowej strażnicy. Zarówno wspomniane pomieszczenie jak i znajdujący się tam sprzęt gaśniczy oraz środki alarmowania stanowiły pozostałość majątkową straży poniemieckiej. Tak wyposażonym wozem "bojowym" na miejsce pożaru podążali nasi strażacy powożeni przez Romana Bodycha lub Stanisława Redzika, bo ich konie były najsprawniejsze.

Odbywały się też regularnie zawody "sikawkowe", te pierwsze w Trzygłowie, ale wygrywały z reguły Rybokarty, bo jak mówią wtajemniczeni - "mieli oni najlepszą kasę". Takie były początki.

Mijały lata wykruszali się ludzie. Z wymienionych pionierów naszego strażactwa zostali przy życiu i doczekali jubileuszu 60-lecia jedynie Roman Modrzejewski, Tadeusz Pol i Bronisław Grabowski.

Z przyczyn naturalnych zmieniali się kolejno prezesi: Władysław WIADERSKI, Władysław SPRINGER, Edward PATELAK, Grzegorz ROBELKA, Jadwiga MAJCHRZAK, Janusz ROBACZEWSKI, Edward PATELAK.

V-ce prezesi - Naczelnicy: Władysław GAJDZIŃSKI, Jan SPRINGER, Leszek ROSIKOŃ, Zbigniew KOLELIS, Mariusz RADKE, Mirosław SULECKI.

Ręczną sikawkę i zaprzęg konny zastępują kolejno trzy samochody i motopompy. Obsługują je kolejno Kierowcy - mechanicy: Józef GĄSIOR, Kazimierz GRZĄDZIELA, Adomat WERNER, Stanisław KALINOWSKI, Grzegorz ROBELKA, Mirosław SULECKI.

Straż pożarna zyskuje sobie coraz liczniejszych zwolenników stając się wiodącą organizacją w życiu mieszkańców. Systematycznie prowadzone prewencje przeciw pożarowe, atrakcyjne pokazy, konkursy i zajęcia wciągają w nurt działalności strażackiej młodzież i dzieci miejscowej szkoły.

Dh Edward PATELAK organizuje przy jednostce MDP chłopców, przejmuje nad nią opiekę i prowadzi zajęcia. Dziś są to już dorośli ludzie, ojcowie rodzin, czy członkowie zarządu OSP.
[Rozmiar: 7611 bajtów]
Wkrótce utworzono grupę chłopców młodszych oraz dwa zespoły wiekowe dziewczęce. Do nielicznych w województwie w chwili utworzenia należała drużyna Kobiet OSP Świeszewo. Wszystkie z wymienionych zespołów startowały i biorą nadal udział w organizowanych zawodach pożarniczych różnych szczebli.

W roku 1961 OSP otrzymała samochód Star 20, następnie Star 25/GBM/, obecnie /GBA/.

Ochotnicza Straż Pożarna w Świeszewie na przestrzeni swojego istnienia aktywnie uczestniczyła w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, działaniach prewencyjnych, sportowych i kulturalnych. Wykonano wiele prac społecznych na rzecz środowiska. W zawodach sportowo-pożarniczych drużyny wielokrotnie zdobywały trofea na szczeblach gminy i powiatu. Czterokrotnie uczestniczyły w wojewódzkich zawodach zajmując w Kaliszu Pomorskim 2000 roku IV miejsce i dyplom Fair Play oraz w Gryfinie - III miejsce.

W ostatnich latach, położono nacisk na szkolenie młodzieży, co skutkuje wysokimi lokatami w Turnieju "Młodzież Zapobiega Pożarom".W 2009 roku trzech członków MDP w Świszewie reprezentowało województwo zachodniopomorskie na szczeblu ogólnopolskim. W 2010 roku jeden członek MDP w Świeszewie będzie reprezentował województwo zachodniopomorskie na szczeblu ogólnopolskim.

W skład OSP wchodzą: MDP chłopców i dziewcząt, Kobieca Drużyna Pożarnicza, która będzie reprezentowała Powiat Gryficki w zawodach wojewódzkich oraz 32 członków czynnych OSP.

Sukcesów nie sposób jest wymienić. Poświadczają je liczne dyplomy i puchary zgromadzone w strażackiej świetlicy, do zwiedzania której serdecznie zapraszamy.

Władze zwierzchnie doceniały i nadal doceniają wyróżniających się strażaków, a liczni z nich uhonorowani zostali odznaką "Wzorowy Strażak". Imponująca jest liczba Złotych, Srebrnych i Brązowych "Medali Za Zasługi dla Pożarnictwa". Są także "Gryfy Pomorskie", Odznaka Honorowy Gryfa Szczecińskiego, Złote, Srebrne i Brązowe "Krzyże Zasługi", "Złoty Znak Związku", Medal Honorowy Imienia Bolesława Chomicza.

Warto też podkreślić, że stąd wywodzi się pięciu Strażaków Zawodowych Państwowej Straży Pożarnej, dwóch chorążych pożarnictwa w Gryfinie i Międzyzdrojach oraz jeden oficer pożarnictwa - były Komendant Rejonowy w Gryficach, a następnie w Stargardzie Szczecińskim.

W strażackim życiu przepełnionym codziennymi troskami rzadko zatrzymujemy się, by spojrzeć na nasze sprawy ogólnie i ocenić dorobek ludzi którzy go tworzą. Zdarzają się takie chwile: Akt wieńczący nasze dokonania za okres półwiecza stanowiły uroczyste obchody jubileuszu w 1995 roku, podczas których Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" zawisł na ufundowanym w 1975 roku sztandarze i nadał mu dodatkowego blasku.

Czterech członków honorowych zostało wyróżnionych Złotym Znakiem Związku a jeden Medalem im. Bolesława Chomicza. Do najbardziej aktywnych członków na przestrzeni lat należy zaliczyć: Władysława GAJDZIŃSKIEGO, Wernera ADOMATA, Władysława SPRINGERA, i Edwarda PATELAK, którzy najdłużej pełnili odpowiedzialne funkcje w OSP Świeszewo.
[Rozmiar: 7611 bajtów]
W 2005 roku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 60 - lecia OSP w Świeszewie. Natomiast dniu 29 maja 2010r. odbędą się obchody 65 - lecia istnienia OSP, z tej okazji zostanie wręczony nowy sztandar.

W takich uroczystych chwilach niechaj będzie to czas na chwilę refleksji, spotkanie w gronie Druhów, naszych sprzymierzeńców, młodzieży i wszystkich mieszkańców Świeszewa. Niech takie dni przyniosą uczucie satysfakcji z wypełnienia, niełatwej, humanitarnej, społecznej, strażackiej służby, niech staną się okazją do koleżeńskiego spotkania bez alarmowej syreny.

Szanowni Druhowie! Proszę przyjmijcie serdeczne podziękowania za lata wiernej służby strażackiej sprawie, za zaangażowanie w rozwiązanie spraw naszego środowiska stanowiących małą cząstkę spraw ogólnonarodowych, za walkę o coraz wyższy poziom bezpieczeństwa każdego z nas.

Życzymy wielu lat w zdrowiu, pomyślności i satysfakcji w realizacji naszych inicjatyw, szczęścia w życiu osobistym.

Niech wreszcie piękne słowa naszej wielkiej pisarki Elizy Orzeszkowej: "WIELKIE UMYSŁY KIERUJĄ ŚWIATEM, ALE TYLKO WIELKIE SERCA OCALAJĄ ŚWIAT" stają się mottem wiodącym dalsze nasze życie.