Menu


  Wydarzenia


  Historia


  Zarząd OSP


  Członkowie


  Statut


  Wyposażenie


  Osiągnięcia


  O Nas w prasie


 materiały  szkoleniowe


  Linki do stron


[Rozmiar: 13894 bajtów]


[Rozmiar: 13894 bajtów]

  Urząd Gminy Gryfice[Rozmiar: 13894 bajtów]

  Nadleśnictwo Gryfice[Rozmiar: 13894 bajtów]

  Państwowa Straż Pożarna[Rozmiar: 13894 bajtów]

  Policja
[Rozmiar: 983 bajtów]  [Rozmiar: 1186 bajtów]

[Rozmiar: 728 bajtów]

STATUT Ochotniczej Straży Pożarnej


Statut do ściągnięcia: "Statut OSP w Świeszewie"STATUT
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
w ŚWIESZEWIE

R o z d z i a ł I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w ŚWIESZEWIE, zwane dalej „OSP”.
§ 2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.
§ 3. Siedzibą OSP jest wieś ŚWIESZEWO.
§ 4. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.
§ 5. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
§ 6. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem”
§ 7. Ochotnicza straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych w odrębnych przepisach.
§ 8. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

R o z d z i a ł I I
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9. Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
    1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym         zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
    2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń         ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
    3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz         sposobach ochrony przed nimi.
    4. Rozwijanie wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej         i oświatowej i rozrywkowej.
    5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
    6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz         niniejszego statutu.
§ 10. Zadania i cele i wymienione w § 9 OSP realizuje przez:
    1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
    2. Organizowanie spośród swoich członków poddziałów pożarniczych.
    3. Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
    4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
    5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
    6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej kulturalno - oświatowej.
    7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
    8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

R o z d z i a ł I I I
CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11. Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. nr poz 104 z późn. zm./.
§ 12. Przyjęcie w poczet członków następujące na podstawie uchwały zarządu OSP po założeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.
§ 13. Członkowie OSP dzielą się na:
        1. członków czynnych.
        2. członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.
        3. Wspierających.
        4. Honorowych.
§ 14. Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:
„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym, członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym, w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.”
§ 15. 1.Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejsca zamieszkania.
4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.
§ 16. 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie działalności. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.
2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
§ 17. Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
§ 18. Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranymi do władz OSP.
2. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu.
3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP.
4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
5. Używać munduru, dystynkcji i odznak.
§ 19. Do obowiązków członka czynnego należy:
1. Aktywne uczestniczyć w działalności OSP,
2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i innych uchwał władz OSP oraz uchwał władz Związku,
3) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach,
4) dbanie o mienie OSP,
5) regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 20. Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno – techniczną.
§ 21. Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP.
2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami
niniejszego statutu. 3. Skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok.
4. Likwidacji OSP.
5. Śmierci.
6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
§ 22. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i § 19 niniejszego statutu.
§ 23. W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.
§ 24. Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

R o z d z i a ł I V
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 25. Władzami OSP są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

A. WALNE ZEBRANIE

§ 26. Walne Zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 4 do 5 członków zarządu, 3-5 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 27. Do kompetencji Walnego należy:
1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności.
3. Uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP.
4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej.
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.
10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład Związku OSP RP. spośród siebie delegatów na zjazd oddziału gminnego Związku.
§ 28. Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.
§ 29. Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, sprawozdawcze raz na rok.
§ 30. zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§ 31. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:
1. Z własnej inicjatywy.
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP.
3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP.
4. Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 32. Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie nie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.
§ 33. Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
§ 34. W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.
§ 35. Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

B ZARZĄD

§ 36. 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
§ 37. Do zadań Zarządu należy:
1. Reprezentowanie interesów OSP.
2. Realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania.
3. Zwoływanie Walnego Zebrania.
4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu.
5. Informowanie sadu rejestrowego i organu nadzorującego w swoim skaldzie, o miejscu zamieszkania członków, także a adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzeniu zmian.
6. Udzielenie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
7) Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu.
8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych przez Prezesa i Skarbnika.
9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych. 12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.
§ 38. Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
§ 39.Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, jednak co najmniej raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.
§ 40. Do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej ½ ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu SA podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równiej liczby głos rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
§ 41. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.
§ 42. Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do obowiązków naczelnika należy:
1. Wnioskować do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.
2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo – gaśniczych.
6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
§ 43. Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1. Pochwałę ustną.
2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży.
3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody.
4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
§ 44. Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1. Upomnienie ustne.
2. Naganę w rozkazie naczelnika straży.
3. Wystąpienie do zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 45. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1. Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
3. Przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
§ 46. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§ 47. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
§ 48. Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

R o z d z i a ł V
MAJATEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

§ 49. Majątek i fundusze OSP powstają z:
1. Składek członkowskich.
2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
3. Dochodów z majątku i imprez.
4. Ofiarności publicznej.
5. Wpływów z działalności gospodarczej.
§ 50. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

R o z d z i a ł V I
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 51. Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§ 52. Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§ 53. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
§ 54. W razie rozwiązania OSP, walne zebranie OSP wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania OSP komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.
§ 55. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością Komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.


…………………………………………………………….
Statut Stowarzyszenia zawiera 55 §