Menu


  Wydarzenia


  Historia


  Zarząd OSP


  Członkowie


  Statut


  Wyposażenie


  Osiągnięcia


  O Nas w prasie


 materiały  szkoleniowe


  Linki do stron


[Rozmiar: 13894 bajtów]


[Rozmiar: 13894 bajtów]

  Urząd Gminy Gryfice[Rozmiar: 13894 bajtów]

  Nadleśnictwo Gryfice[Rozmiar: 13894 bajtów]

  Państwowa Straż Pożarna[Rozmiar: 13894 bajtów]

  Policja
[Rozmiar: 983 bajtów]  [Rozmiar: 1186 bajtów]

[Rozmiar: 728 bajtów]

Wieś Świeszewo - krótka charakterystyka miejscowości

Wieś w gminie Gryfice w województwie zachodniopomorskim, typowo rolnicza zamieszkiwana obecnie przez 351 mieszkańców.

Znajduje się tu kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, zbudowany w 1696 r. Przebudowany w 1842 r. Kościół przeszedł w ostatnich latach renowację, została odnowiona drewniana wieża, w której znajdują się dwa dzwony. Jeden z nich pochodzi z 1937 r. drugi zaś z XVII w. Została odnowiona również główna część kościoła, prezbiterium oraz ołtarz. Wkład w remont kościoła miała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Remont nawy głównej w 2004 roku zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury.

Gmina Gryfice utworzyła jednostkę pomocniczą - "Sołectwo Świeszewo", które obejmuje jedynie wieś Świeszewo. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy wybierają sołtysa. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

Obecnie z lokali użytku publicznego w Świeszewie znajdują się: świetlica wiejska zarządzana przez Gryficki Dom Kultury oraz Izba Pamięci Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeszewie w użyczeniu Burmistrza Gryfic, dwa sklepy spożywczo-przemysłowe oraz klubo - kawiarnia.

Opracowano na podstawie: "Wikipedia".

Trochę historii...

Wieś Świeszewo leży na poł.- zach. krańcu gminy Gryfice i oddalona jest od tego miasteczka o ok. 12 km. Przebiega tu linia kolei wąskotorowej, która łączyła Gryfice, Golczewo i Łożnicę.

Miejscowość ta nie ma zwartej zabudowy, lecz wyróżnia się tu większe i mniejsze skupiska budynków mieszkalnych i gospodarskich. Taka struktura zabudowy powstała tu w latach 1932-34 w wyniku parcelacji gruntów. Wtedy to na rubieżach wsi wyrosły dookoła kolonie o nowych, jedno- lub dwurodzinnych domach mieszkalnych, krytych dachówką.

Kolonie te współcześni mieszkańcy nazywają następująco: "trójka", "dziewiątka", "dwunastka", "piętnastka". Nazwy te wywodzą się od liczby domów mieszkalnych na danej kolonii.

Wieś - centrum posiada ulicowe rozmieszczenie budynków. Przeważają tu zabudowania murowane /cegła/ lub rzadziej - wykonana z tzw. pruskiego muru, tj. z gliny mieszanej z sieczką i zbrojonej drewnem. Z budynków wyróżnia się tu piękna, murowana szkoła. W pobliżu jest sklep przemysłowo - spożywczy, zlewnia mleka, klub i kawiarnia. W centrum wsi znajduje się też zabytkowy kościółek, a w jego pobliżu - plebania.

Pierwsi polscy osadnicy zaczęli napływać do wsi już w maju 1945 roku, a więc wkrótce po wyzwoleniu, gdy jeszcze mieszkały tu rodziny niemieckie. Początkowo ruchy przesiedleńcze odbywały się głównie w kierunku na północny zachód, a więc objęły przeważnie biedne rodziny z północnej Małopolski, Podlasia i północnej Wielkopolski, z których dorośli członkowie emigrowali w czasach przedwojennych do Niemiec i Francji w poszukiwaniu pracy lub w okresie okupacji wywiezieni zostali do Reichu na przymusowe roboty.

W niespełna rok późnej nastąpił dalszy ruch osiedleńczy, który trwał jeszcze i w roku 1947. Na wolnych gospodarstwach rolnych osiedlano repatriantów przybyłych z zachodniej Białorusi i Litwy "kresowej". Jak się obecnie okazało, przybysze ci stanowią obok Wielkopolan najliczniejszą grupę etniczną wśród mieszkańców Świeszewa(tabela poniżej).

Przybyli tu osadnicy wnieśli ze sobą różne obyczaje, przejawy kultury, sposoby gospodarowania i oczywiście, co najważniejsze, różnorodne zespoły gwarowe. Ścieranie się tak odmiennych przejawów życia i własności na antagonistyczne ugrupowania regionalne, co zaobserwował mgr Władysław Gajdziński, mieszkający w Świeszewie już od 1953 r. Z czasem konieczność współżycia społecznego zacierała te różnice a zachodzące procesy socjologiczne, np. mieszane małżeństwa, konieczność współżycia sąsiedzkiego i in., znacznie integrowały to mieszane społeczeństwo. Niemały wpływ odegrała tu szkoła, która rozpoczęła swą działalność już we wrześniu 1945 roku. Obecnie pokolenie czterdziesto - i ponadczterdziestoletnie zdobywało w niej wykształcenie podstawowe.

Źródłem utrzymania społeczeństwa wsi w 1977 r. było przede wszystkim rolnictwo. Spośród 124 rodzin zamieszkałych na tamten czas w Świeszewie 78 rodzin utrzymywało się z rolnictwa, co stanowiło 63% ogółem. Rolnicy ci posiadali indywidualne gospodarstwa o powierzchni 10-20 ha. Jedynie 27 rodzin utrzymywała się z pracy w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych które znajdowały się w pobliskiej miejscowości Gryfice. Wśród robotników i inteligencji pracującej można wymienić takie zawody, jak: nauczyciele, ksiądz, mechanicy silnikowi, elektrycy, młynarze, kolejarze, malarze, kierowcy, traktorzyści, pracownicy handlu i usług. Grupa robotnicza stanowiła 21,7 % ogółu rodzin. Najmniej liczną grupę, choć wykazującą tendencję zwyżkowe stanowili renciści - 19, było to 15,3% rodzin. Była również część osób samotnych /szczególnie młodzieży/, która dojeżdżała codziennie do pracy w Gryficach.

Gruntowynym znianom uległ poziom wykształcenia. Duża część młodzieży, kształciła się w pobliskich Gryficach oraz innych miejscowościach. Wnosiła ona na wieś nowe wzorce postępowania i kultury, a także mowę języka ogólnopolskiego. Należy również nadmienić, że ok. 95% młodzieży po ukończeniu szkoły podstawowej - 98% podjęło dalszą naukę. To zjawisko niewątpliwie znacznie wpływa na stagnację w procesach integracyjnych gwar miejscowych w przejmowaniu wzorców języka ogólnopolskiego, głównie w leksyce, bo ona szczególne odróżnia miejscowe gwary od mowy ogólnopolskiej. Sprzymierzeńcem natomiast w przejmowaniu nowych wzorców stała się wtedy telewizja. Odbiornik telewizyjny posiadała niemal każda rodzina, mieszkańcy żyli dostatnie i prezentowali znacznie wyższy poziom materialny, kulturalny i intelektualny.

Tab. Pochodzenie mieszkańców Świeszewa:
LP ZESPÓŁ
GWAROWY
DAWNIEJSZY
POWIAT
SKĄD PRZYBYŁY
RODZINY
ILOŚĆ
RODZIN
%
1 Kresy
północno - wschodnie
Duksztyński,
Oszmiański,
Szczuczyński,
Wileński
Babicze,
Blikany,
Bobrowniki,
Czerwony Bór,
Dolina Zarzeczna,
Gradowszczyzna,
Klimowszczyzna,
Krupce,
Lipniszki,
Marżany,
Mośny,
Nowe Pasieki,
Olesino,
Parzyce,
Smigły,
Zalipi.
2318,4
2Małopolska Niski,
Puławski,
Radomszczański,
Wieluński.
Dziepuć,
Glinik,
Janów,
Kamień,
Krzętów,
Kurów,
Wola Rudlicka.
1411,2
3Mazowsze Gostyniński,
Sochaczewski.
Ekomiesz,
Nagodów.
43,2
4Wielkopolska
wraz z Kujawami
Gnieźnieński,
Kaliski,
Koniński,
Mogileński,
Nieszawski,
Poznański,
Toruński,
Żniński.
Budzisław,
Chludowo,
Dąbrowa,
Głogowo,
Gniezno,
Kaczkówko,
Kalisz,
Kamionek,
Kaźmierzów,
Lenartowo,
Mogilno,
Pakość,
Ruszkowo,
Rychwał,
Sadowice,
Sądowo,
Strzelno,
Wiecanowo,
Wroniawy,
Wronowo,
Wyrobki.
2318,4
5Podlasie Bielskopodlaski,
Łukowski.
Celiny,
Wólka Plebańska,
Zagoździe.
54,0
6Małżeństwa mieszane 3528,8
7Urodzeni na Pomorzu Szczecińskim 2016
Ogółem 20 powiatów49 miejscowości124100%
Źródło: Fragmenty z pracy magisterskiej Pana Władysława Gajdzińskiego: "Słownictwo gwarowe wsi Świeszewo w Gminie Gryfice" Szczecin 1977r.